QUY HOẠCH - DỰ ÁN

LIÊN KẾT WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN
Giải quyết thủ tục hành chính chính công?
Đúng thời hạn
Trước thời hạn
Chậm
 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Quản trị Website

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 1684186
Số người online: 41


Kết luận Thanh tra đối với UBND xã Hương Lạc trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng: 13/09/2011

KẾT LUẬN
  Thanh tra đối với UBND xã Hương Lạc
trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 13/6/2011 của Chánh Thanh tra huyện về việc thanh tra đối với UBND xã Hương Lạc trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Từ ngày 22/6/2011 đến ngày 05/8/2011, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Hương Lạc.
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số ngày 08/8/2011 của Đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Lạng Giang kết luận cuộc thanh tra đối với UBND xã Hương Lạc trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Hương Lạc là xã miền núi, nằm ở phía Bắc huyện Lạng Giang, có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.166,1 ha, trong đó: đất nông nghiệp 660,98 ha chiếm 56,7% , đất phi nông nghiệp 486,55 ha chiếm 41,7%, đất chưa sử dụng 18,57 ha chiếm 1,6% so với tổng diện tích tự nhiên trong toàn xã.
Xã Hương Lạc chia thành 21 thôn với 2.235 hộ, với 8.513 nhân khẩu; Đảng bộ Hương Lạc có 25 Chi bộ với 335 đảng viên, trong đó có 21 Chi bộ nông nghiệp, 1 Chi bộ cơ quan xã, 3 Chi bộ nhà trường.
Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tình hình kinh tế của xã Hương Lạc có những bước phát triển khá, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, xây dựng đáp ứng ngày càng tốt hơn cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương; sự nghiệp văn hoá xã hội đã có bước chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững.
II. KẾT QUẢ THANH TRA
1. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị và quần chúng nhân dân
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 14/11/2006 của Ban thường vụ Huyện uỷ Lạng Giang; Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 25/12/2006 của Huyện uỷ Lạng Giang, về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Chương trình số 35/CTr-UBND ngày 15/6/2006 của UBND huyện Lạng Giang, về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng. Ngày 05/01/2007, Đảng ủy xã Hương Lạc xây dựng Kế hoạch số 02-KH/ĐU thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (Khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Ngày 14/01/2007, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và các đoàn thể nhân dân với tổng số 300 người tham dự.
Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/12/2009 của UBND huyện Lạng Giang về thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, UBND xã Hương Lạc đã xây dựng Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 25/12/2009 về kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, trong kế hoạch đã nêu được mục đích, yêu cầu, các nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. UBND xã đã tổ chức sơ kết giai đoạn 1 (2009-2011) và có Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 24/6/2011 báo cáo sơ kết giai đoạn 1 thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Đối với Đảng ủy xã Hương Lạc chưa thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 15/4/2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; UBND xã Hương Lạc chưa thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
Công tác tuyền truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng đã được UBND xã Hương Lạc đưa vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Đã tổ chức tuyền truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã được 11 chương trình với thời lượng 220 phút. Tuy nhiên, UBND xã không tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai và quán triệt các nội dung việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức của UBND xã.
2. Công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị
2.1. Công khai, minh bạch trong việc mua sắm tài sản công
Việc mua sắm tài sản công đều căn cứ vào nhu cầu thực tế, UBND xã chủ yếu mua sắm những tài sản thiết yếu, đảm bảo điều kiện làm việc như quạt, bàn ghế với số lượng ít. Việc mua sắm tài sản công đã được công khai tại các phiên họp thường kỳ của UBND xã quyết định về số lượng, đối tượng sử dụng. Hình thức thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản.
2.2. Công khai, minh bạch công tác xây dựng cơ bản
Các dự án quy hoạch đầu tư xây dựng đã được UBND xã lấy ý kiến của nhân dân nơi có quy hoạch.
Trong thời điểm UBND xã thực hiện xây dựng 05 công trình: Trường Mầm non xã Hương Lạc, hạng mục nhà lớp học 6 phòng; hạng mục nhà bếp; Sân, cổng Trụ sở UBND xã; San nền, xây mương tiêu nước khu đất đấu giá thôn 9; San nền , xây mương giao đất ở cho nhân dân thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thôn 3. Các dự án đầu tư xây dựng có nguồn vốn từ ngân sách, UBND xã đều trình HĐND xã xem xét quyết định theo đúng trình tự pháp luật quy định. Sau khi dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền quyết định, UBND xã đã công khai cho nhân dân biết để nhân dân giám sát; hình thức công khai thông qua cuộc họp của UBND xã và niêm yết tại khu vực có dự án được đầu tư xây dựng.
Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư, UBND xã đã thực hiện cơ bản đảm bảo các trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Trong quá trình thi công, UBND xã có thành lập Ban giám sát cộng đồng để thực hiện việc giám sát cùng với đơn vị tư vấn giám sát.
2.3. Công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính, ngân sách
Hàng năm UBND xã Hương Lạc xây dựng, lập kế hoạch dự toán thu, chi của năm trình cấp trên phê duyệt và báo cáo trước kỳ họp HĐND xã thảo luận. Dự toán thu chi, quyết toán thu chi ngân sách năm đều được HĐND quyết định, phê chuẩn.
Việc công khai dự toán và quyết toán thu chi ngân sách năm sau khi được HĐND quyết định, phê chuẩn đã được công khai trước hội nghị cán bộ, công  chức của xã được biết và tham gia ý kiến, niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã, thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã và Trưởng các thôn, làng. Tuy nhiên việc niêm yết công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của UBND xã tại trụ sở UBND xã chưa đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách, Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài Chính như: không có quyết định về việc công khai tài chính của UBND xã, không có biên bản niêm yết và biên bản kết thúc việc niêm yết.
2.4. Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đai
Trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã đã lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và được HĐND xã thông qua. UBND xã đã công khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết và thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2004-2014, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2009-2014. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra UBND xã không còn niêm quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết tại trụ sở UBND xã, như vậy là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 28 Luật Đất đai năm 2003.
Trong giai đoạn từ 01/01/2010 đến 30/6/2011, UBND xã Hương Lạc đã lập 01 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang giao đất ở cho nhân dân thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đã được phê duyệt tại Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của UBND huyện, với tổng diện tích chuyển mục đích là 8.042,5 m2, trong đó: giao quyền sử dụng đất cho nhân dân diện tích là 3.007,1 m2. Quá trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đã thông báo công khai cho nhân dân được biết phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất được niêm yết tại nhà văn hóa nơi có đất bị thu hồi, tại Trụ sở UBND xã và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã, UBND xã lập biên bản công khai và biên bản kết thúc công khai theo quy định.
2.5. Công khai việc quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ
Trong thời điểm thanh tra UBND xã Hương Lạc nhận được kinh phí do ngân sách cấp trên hỗ trợ làm nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với tổng số là: 21.600.000đ. Số kinh phí nêu trên được sử dụng đúng mục đích và quyết toán theo đúng quy định của pháp luật. Việc bình xét đối tượng được hỗ trợ được tổ chức công khai dân chủ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục.
2.6. Công khai việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân
Trong thời điểm thanh tra, việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân được UBND xã định hướng cho nhân dân tự bàn, thực hiện huy động đóng góp và quản lý sử dụng đến nay không xẩy ra khiếu kiện về nội dung này.
2.7. Công khai về công tác tổ chức cán bộ
Tổng số cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách và cán bộ hợp đồng có 36 đồng chí, trong đó: chuyên trách và công chức 16; không chuyên trách 23; nhân viên hợp đồng 03.
Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đã được Đảng ủy, UBND xã thực hiện công khai dân chủ và phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng chức danh; việc tuyển dụng công chức xã được thực hiện công khai đúng quy chế tuyển dụng và quản lý cán bộ công chức xã như: về số lượng tuyển dụng, trình độ văn hoá, độ tuổi, trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo từng chức danh.
Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, công chức, chuyển đổi vị trí công tác, thôi việc, nghỉ chế độ đã được thực hiện công khai theo đúng qui định của pháp luật; trong thời điểm thanh tra đã thực hiện cho nghỉ chế độ 04 đồng chí, thôi việc 01 đồng chí, nghỉ đóng bảo hiểm 01 đồng chí.
3.  Về công tác cải cách thủ tục hành chính
Căn cứ vào Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 6/03/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại xã, phường, thị trấn. UBND xã Hương Lạc đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/5/2008 quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã Hương Lạc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND xã Hương Lạc được bố trí 05 đồng chí gồm: 01 Phó Chủ tịch UBND xã, công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Địa chính, công chức Lao động thương binh và xã hội. Thực tế tại đơn vị hiện nay chưa kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vì có 04/05 công chức thuộc bộ phận một cửa đã nghỉ hưu, thôi việc và chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khác.
Về địa điểm làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: UBND xã chưa bố trí được địa điểm làm việc riêng mà vẫn làm việc tại phòng làm việc của từng bộ phận chuyên môn thuộc lĩnh vực một cửa, một cửa liên thông. Tại các phòng làm việc của bộ phận chuyên môn thuộc lĩnh vực một cửa không niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính có liên quan thuộc lĩnh vực.
UBND xã không niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.
 Đã mở sổ sách theo dõi, đăng ký việc tiếp nhận và trả kết quả hàng ngày của bộ phận một cửa tại Văn phòng UBND xã.
4. Việc thực hiện qui tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức
UBND xã Hương Lạc không xây dựng qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức riêng; UBND xã đã quán triệt tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức xã tại các hội nghị của UBND xã, về thực hiện quy tắc văn hoá công sở của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang, về việc ban hành quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước.
5. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo qui định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ
Xã Hương Lạc có 11 đồng chí cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định (06 đối tượng thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý, 05 đối tượng thuộc UBND huyện quản lý) tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ và các văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên: Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch HĐND; Phó chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Trưởng công an; Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã; công chức Địa chính - Xây dựng cơ bản; Tài chính - Kế toán và Thủ quỹ. Việc kê khai tài sản lần đầu được thực hiện theo quy định vào năm 2008, hàng năm kê khai tài sản bổ sung được các đồng chí cán bộ, công chức thực hiện và nộp về cơ quan quản lý hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có những thiếu sót như sau:
Về công tác triển khai kê khai tài sản thu nhập không cụ thể, không có quyết định và danh sách cụ thể người có nghĩa vụ phải kê khai, kê khai thiếu đối tượng (Thủ quỹ);
Về lưu trữ hồ sơ của các đối tượng tại UBND xã: lưu trữ không đầy đủ, có 05/06 đối tượng phải kê khai thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý (thiếu bản kê khai của Phó bí thư Đảng ủy), bản kê khai của 05 đối tượng thuộc UBND huyện quản lý không lưu trữ bản sao tại UBND xã mà chuyển toàn bộ về phòng Nội vụ quản lý.
6. Việc người đứng đầu kiểm tra trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để sẩy ra tham nhũng (nếu có)
UBND xã Hương Lạc đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 02 đơn vị: kiểm tra thôn 5 về việc sử dụng đất đai, thôn 8 về việc thu chi thuế quỹ. Đến thời điểm thanh tra UBND xã đã tiến hành kiểm tra xong, đạt 100% kế hoạch đã đề ra. Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy UBND xã Hương Lạc tiến hành các cuộc kiểm tra cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, như: tiến hành kiểm tra dựa trên kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, có báo cáo kết quả của tổ và ban hành công khai kết luận kiểm tra. Tuy nhiên, việc kiểm tra còn có một số thiếu sót như: chưa ban hành quyết định kiểm tra, tổ kiểm tra không xây dựng kế hoạch kiểm tra một số cuộc kiểm tra chưa ban hành quyết định kiểm tra. Qua cuộc kiểm tra của UBND xã Hương Lạc không phát hiện hành vi tham nhũng.
7. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra
Trong thời điểm thanh tra UBND xã Hương Lạc phải thực hiện Kết luận số 104/KL-UBND của Chủ tịch UBND huyện kết luận nội dung tố cáo đối với cán bộ xã Hương Lạc, còn nội dung đôn đốc ông Trịnh Mạnh Hùng nộp số tiền 7.231.900 đồng vào Tài khoản tạm giữ của UBND huyện, hiện tại chưa thực hiện xong. Kết luận số 185/KL-UBND ngày 05/11/2009 của Chủ tịch UBND huyện kết luận về việc kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất của UBND xã Hương Lạc, theo kết luận nhiều nội dung UBND xã phải thực hiện nhưng đến nay chưa được tổ chức thực hiện dứt điểm.
8. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng
UBND xã Hương Lạc thực hiện chưa tốt về chế độ thông tin báo cáo theo quy định, không kịp thời báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên.
III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
1. Nhận xét
1.1. Ưu điểm
Ngay sau khi Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức triển khai, Đảng uỷ xã Hương Lạc đã tổ chức triển khai ở cơ sở, đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tiến hành tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) đến cán bộ, đảng viên, với 300 đại biểu tham dự; đồng thời tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã được 11 chương trình với thời lượng 220 phút về Luật phòng, chống tham nhũng. Đảng uỷ, UBND xã Hương Lạc đã thực hiện các qui định của Luật Phòng, chống tham nhũng bước đầu có kết quả như: công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức; công tác kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức phải kê khai đã được thực hiện.
1. 2. Khuyết điểm tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của UBND xã Hương Lạc còn một số hạn chế, tồn tại như:
Việc tổ chức nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng chưa được Đảng ủy và UBND xã Hương Lạc thực hiện đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Cụ thể như: Đảng ủy xã Hương Lạc Hương Lạc chưa thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 15/4/2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; UBND xã Hương Lạc chưa thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
Việc công khai minh bạch trong công tác quản lý tài chính, ngân sách; trong quản lý và sử dụng đất đai chưa thực hiện đầy đủ các bước niêm yết công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của UBND xã và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương tại trụ sở UBND xã;
Công tác cải cách thủ tục hành chính chưa kịp thời kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chưa bố trí địa điểm làm việc của bộ phận một cửa, một cửa liên thông riêng vẫn bố trí công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại phòng làm việc của từng bộ phận chuyên môn; không niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.
Chưa thực hiện nghiêm túc về chế độ thông tin báo cáo theo quy định, không kịp thời báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên.
2. Nguyên nhân của những khuyết điểm tồn tại
2.1. Nguyên nhân chủ quan
Nhận thức của một số cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tham nhũng còn chưa cao, do đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
Một số cán bộ, công chức trình độ còn hạn chế, chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực được giao.
2.2. Nguyên nhân khách quan
Công tác phòng, chống tham những là một trong những nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự tập trung quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thời gian qua địa phương thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của xã, do đó đã ảnh hưởng lớn đến việc chỉ đạo, điều hành  đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã.
Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở còn thiếu chưa tương xứng với nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn còn chưa đáp ứng yêu cầu.  
3. Kết luận
3.1. Việc tổ chức triển khai, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng của UBND xã Hương Lạc chưa thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã ( thời điểm 2005-2010).
3.2. UBND xã Hương Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị thông qua các hình thức như: thông báo tại các cuộc họp của UBND, phát trên hệ thống Đài truyền thanh, niêm yết bằng văn bản tại UBND xã trên các lĩnh vực về mua sắm tài sản công và quyết toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai. Tuy nhiên, việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của UBND xã Hương Lạc thông qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã chưa đảm bảo về thủ tục theo Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài Chính. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và công chức Tài chính – Kế toán xã, công chức Văn phòng – Thống kê xã.
3.3. Trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai còn để xảy ra thiếu sót: không thực hiện nghiêm túc việc niêm yết trong suốt kỳ quy hoạch sử dụng đất chi tiết và thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2004-2014, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2009-2014. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã Hương Lạc và công chức Địa chính xã (thời điểm 2005 đến nay).
3.4. Việc tổ chức thực hiện Kết luận số 104/KL-UBND của Chủ tịch UBND huyện kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trịnh Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã, ông Chu Văn Yên - công chức tài chính xã; Kết luận số 185/KL-UBND ngày 05/11/2009 của Chủ tịch UBND huyện kết luận về việc kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất của UBND xã Hương Lạc thuộc trách nhiệm của UBND xã Hương Lạc phải thực hiện đến nay chưa thực hiện dứt điểm. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức Địa chính.
3.5. Việc triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định chưa cụ thể, không có quyết định và danh sách cụ thể người có nghĩa vụ phải kê khai, kê khai thiếu đối tượng (Thủ quỹ); lưu trữ hồ sơ kê khai của các đối tượng kê khai không đầy đủ, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND xã Hương Lạc.
3.6. Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính: Chưa bố trí được địa điểm làm việc riêng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; UBND xã chưa củng cố, kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết chưa đầy đủ bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 86/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã.
3.7. Việc thực hiện chưa tốt về chế độ thông tin báo cáo theo quy định, không kịp thời báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã và công chức Văn phòng – Thống kê xã.
IV. KIẾN NGHỊ
1. Biện pháp khắc phục tồn tại 
1.1. UBND xã cần thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản dưới luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 14/11/2006 của Ban thường vụ Huyện uỷ, Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 25/12/2006 và Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 15/4/2009 của Huyện ủy Lạng Giang, Chương trình số 35/CTr-UBND ngày 15/6/2006 của UBND huyện Lạng Giang; tăng cường vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của Thanh tra nhân dân và quần chúng trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Yêu cầu UBND tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (Khóa X) và Luật phòng, chống tham nhũng. Thời hạn thực hiện xong trước ngày 30/8/2011.
Đề nghị Đảng ủy xã Hương Lạc xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 15/4/2009 của Huyện ủy Lạng Giang. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng và Luật Phòng, chống tham nhũng đối với UBND xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.
 1.2. Chủ tịch UBND xã Hương Lạc có trách nhiệm công khai quyết toán ngân sách hàng năm theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Phòng, chống tham nhũng, Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài Chính.
1.3. Chủ tịch UBND xã Hương Lạc có trách nhiệm tổ chức thực hiện dứt điểm Kết luận số 104/KL-UBND của Chủ tịch UBND huyện kết luận giải quyết đơn tố cáo đối với cán bộ xã Hương Lạc về nội dung đôn đốc thu nộp số tiền 7.231.900 đồng vào Tài khoản tạm giữ của UBND huyện; Kết luận số 185/KL-UBND ngày 05/11/2009 của Chủ tịch UBND huyện kết luận về việc kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất của UBND xã Hương Lạc đối với những nội dung chưa được thực hiện xong. 
1.4. Chủ tịch UBND xã Hương Lạc có trách nhiệm tiếp tục niêm yết công khai công khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết tại trụ sở UBND xã theo đúng quy định tại Điều 28 Luật Đất đai năm 2003 và tổ chức thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối giai đoạn 2004-2014, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2009-2014;
1.5. Chủ tịch UBND xã Hương Lạc có trách nhiệm chỉ đạo rà soát hồ sơ, tập hợp đầy đủ bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng phải kê khai để lưu trữ đầy đủ tại đơn vị theo quy định; việc kê khai năm 2011 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
1.6. Bố trí địa điểm làm việc thuận lợi, tăng cường trang thiết bị làm việc, kiện toàn lại cán bộ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính chung áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.
1.7. Chủ tịch UBND xã Hương Lạc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc về thời gian chấp hành báo cáo về phòng chống tham nhũng theo quy định.
2. Xử lý về hành chính
Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hương Lạc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; các cán bộ, đảng viên có sai phạm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những sai phạm trong nhiệm vụ chuyên môn được giao.
 Trên đây là Kết luận thanh tra đối với UBND xã Hương Lạc trong việc tổ chức thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hương Lạc và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.


Các tin đã đưa